Θεματικές περιοχές 16ου ΠΣΚ

 • Γενικά θέματα Κατάλυσης - Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού.
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση & Έλεγχος Εκπομπών Ρύπων

 • Ηλεκτροκατάλυση

 • Φωτοκατάλυση

 • Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτικές εφαρμογές νανοσύνθετων υλικών

 • Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

 • Εναλλακτικές και Αειφόρες Πηγές Ενέργειας

 • Βιοκαύσιμα

 • Καταλυτική μετατροπή CO2

 • Μετατροπή βιομάζας σε περιβαλλοντικά ωφέλιμα καύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας

 • Καταλυτικές διεργασίες στον καθαρισμό του πόσιμου νερού και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.