3η Ημέρα 16ου ΠΣΚ, Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 2022

6η Συνεδρία: Ηλεκτροκατάλυση

Προεδρείο: Σ. Μπαλωμένου, Π. Τσιακάρας, Α. Κατσαούνης

9:00-9.30

7η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Υλικά για ηλεκτροχημικές διατάξεις μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας

Δημήτριος Τσιπλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9:30-9:45

Βασισμένοι σε Pd ηλεκτροκαταλύτες για την αντίδραση οξείδωσης του υδρογόνου σε αλκαλικό περιβάλλον (ID:1661)

Γ. Μπάμπος, Σ. Μπεμπέλης

9:45-10:00

High Temperature PEM Fuel Cell Stacks (ID:1642)

C. Neofytidis, S.G. Neophytides, F. Paloukis, N. Athanasopoulos, M.K. Daletou

10:00-10:15

Discrimination of the occuring electro-catalytic reactions during solid oxide H2O/CO2 co-electrolysis (ID:1648)

E. Ioannidou, M. Chavani, S. Neophytides, D. Niakolas

10:15-10:30

Υποκατεστημένοι χρωμίτες λανθανίου στροντίου ως καθοδικά ηλεκτρόδια σε κυψέλες ηλεκτρόλυσης στερεού οξειδίου (ID: 1682)

N. Μπιμπίρη, Α. Κωνσταντινίδου, Κ. Μ. Παπαζήση, Δ. Τσιπλακίδης, Σ. Μπαλωμένου

10:30-10:45

Σύνθεση και χαρακτηρισμός τριμεταλλικών [Pt-Ni-M (M = Rh, Ru, Pd)] καταλυτών για ενίσχυση της οξείδωσης μεθανόλης και της ανοχής στο CO (ID:1701)

Κ. Μολόχας, Γ. Μπαλκουράνη, X. Li, Z. Chen, P.K. Shen, Π. Τσιακάρας

10:45-11:00

SOFC χαμηλής θερμοκρασίας ως αυτο–ηλεκτροενισχυόμενος αντιδραστήρας για την καταλυτική υδρογόνωση του CO2 (ID:1690)

Χ. Χατζηλίας, Α. Λυμπέρη, Ε. Μαρτίνο, Κ.Γ. Βαγενάς, Γ. Κυριακού, Α. Κατσαούνης

11:00-11:30

Διάλειμμα για Καφέ και Επίσκεψη Αναρτημένων Εργασιών

7η Συνεδρία: Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Καταλυτικές Εφαρμογές Νανοσύνθετων Υλικών

Προεδρείο: Δ. Γουρνής, Ι. Δεληγιαννάκης

11:30-11:45

Ανάπτυξη Νανοετεροδομών CuO/Cu2O/Cu0 με τεχνολογία Ανοξικού Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (A-FSP) για Τεχνητή-Φωτοσύνθεση (ID:1641)

Αρετή Ζήνδρου, Μαρία Σολακίδου, Παναγιώτα Στάθη, Ιωάννης Δεληγιαννάκης*

11:45-12:00

Ανάπτυξη και μελέτη νέων βιοκαταλυτικών συστημάτων μέσω ακινητοποίησης πρωτεολυτικών ενζύμων σε συνθετικά ανάλογα αμινοαργίλων Λανθανίου/Δημητρίου (ID:1674)

Α. Καλούδη, Α. Γιαννακοπούλου, Α. Σκόντα, Π. Ζυγούρη, Κ. Σπύρου, X. Σταμάτης, Δ. Γουρνής

12:00-12:15

Θεωρητική μελέτη των καταλυτικών επιφανειών ZnO και M/ZnO (M = Cu και Au): προσέγγιση μέσω DFT (ID:1695)

Ε. Καράνταγλη, Ι. Παπαβασιλείου, Μ. Σιγάλας

12:15-12:30

Μolecular structure of the oxomolybdate phase dispersed on TiO2 probed by in situ vibrational spectroscopy. Tuning MoVIOx site configurations through temperature and coverage effects (ID:1654)

Th. Kentri, K. Niavi, P. Dimitropoulos, E. Korduli, S. Boghosian

12:30-12:45

Σύνθεση περοβσκιτών {ΝaTaO3, LiTaO3}/NiO με τεχνολογία πυρόλυσης-ψεκασμού-φλόγας για τεχνητή φωτοσύνθεση (αναγωγή CO22Ο) υψηλών αποδόσεων (ID:1632)

Π. Ψαθάς, Π. Στάθη, Κ. Μουλάρας, Ι. Δεληγιαννάκης

12:45-14:45

Διάλειμμα

 

8η Συνεδρία: Βιοκαύσιμα – Μετατροπή Βιομάζας σε Περιβαλλοντικά Ωφέλιμα Καύσιμα και Προϊόντα Προστιθέμενης Αξίας

Προεδρείο: Α. Λάππας, Κ. Τριανταφυλλίδης, Ε. Ηλιοπούλου

14:45-15:15

8η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Καταλυτικές διεργασίες μετατροπής βιομάζας προς καύσιμα και χημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

15:15-15:30

Επίδραση τύπου αντιδραστήρα στην υδρογονοκατεργασία βιοελαίου προερχόμενου από υδροθερμική κατεργασία οργανικών απορριμμάτων (ID:1617)

Φ. Παπαδοπούλου, Μ. Παπαπέτρου, Α. Λάππας, Ε. Ηρακλέους

15:30-15:45

Εύρεση συνεργιστικού λόγου καταλυτών NiMo/SiO2 για τη μετατροπή φυσικών τριγλυκεριδίων σε ανανεώσιμο diesel (ID:1644)

Ι. Ζαφειρόπουλος, Γ. Πετρόπουλος, Ε. Κορδούλη, Χ. Κορδούλης, Α. Λυκουργιώτης, Κ. Μπουρίκας

15:45-16:00

Βελτιστοποίηση καταλυτών Ni / Μορντενίτη και συνθηκών αντίδρασης στην αναβάθμιση του βιοντίζελ σε πράσινο ντίζελ (ID:1645)

Κ. Φάνη, Κ. Μπουρίκας, Ε. Κορδούλη, Χ. Κορδούλης

16:00-16:15

Αξιολόγηση καταλυτών για την παραγωγή αρωματικών ελαίων από την πυρόλυση ελαστικών τέλους κύκλου ζωής (ID:1676)

Σ.Δ. Στεφανίδης, Σ. Καρακούλια, Ε. Παχατουρίδου, Ε. Ηρακλέους και Ά.Α. Λάππας*

16:15-16:30

Αξιολόγηση της σταθερότητας υδρογονωμένου βιο-ελαίου και της συμβατότητάς του με πετρελαϊκά κλάσματα ως εναλλακτική τροφοδοσία του διυλιστηρίου (ID:1616)

Λ. Χρυσικού, Αθ. Δημητριάδης, Δ. Λιάκος, Στ. Μπερζεγιάννη

16:30-16:45

Επίδραση της μεθόδου παρασκευής, της θερμοκρασίας ενεργοποίησης και των συνθηκών αντίδρασης στην απόδοση των καταλυτών Ni–Al2O3 για τη μετατροπή ηλιελαίου σε ανανεώσιμο ντίζελ (ID:1660)

Ι. Νικολόπουλος, Γ. Κόγκος, Β. Τσαβατοπούλου, Ε. Κορδούλη, Κ. Μπουρίκας, Χ. Κορδούλης, Α. Λυκουργιώτης

16:45-17:00

Biomass Gasification under Different Gasifying Agents Enhanced by Ni-based Catalysts: Effect of Carbonates Addition (ID:1687)

A. Lampropoulos, G. Varvoutis, S. Spyridakos, L. Zouridi, V. Binas, M. Konsolakis, G.E. Marnellos

17:00-17:15

Καταλυτική υδρογονοαποξυγόνωση φαινολικών ενώσεων και βιοελαίων πυρόλυσης λιγνίνης  (ID:1639)

Α. Μαργγέλου, Φ. Ζορμπά, Σ. Τοροφίας, Κ. Τριανταφυλλίδης

17:15-17:45

Διάλειμμα για Καφέ (2η Συνεδρία Αναρτημένων Εργασιών)

17:45-19:45

Στρογγυλή Τράπεζα- Κλείσιμο 16ου ΠΣΚ

To top