1η Ημέρα 16ου ΠΣΚ, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, 2022

8:00-9:00

Εγγραφές

9:00-9.30

Χαιρετισμοί Επισήμων

1η Συνεδρία: Γενικά Θέματα Κατάλυσης-Εις μνήμη των αείμνηστων συναδέλφων Μαρίας Φλυτζάνη-Στεφανόπουλος, Λώρης Ναλμπαντιάν, Χάρη Ματραλή και Δημήτρη Σπαρτινού

Προεδρείο:  Α.Λεμονίδου, Γ. Κυριακού, Β. Ζασπάλης, Χ. Κορδούλης, Σ. Μπεμπέλης

9:45-10:20

Τιμητική Ομιλία

Κωνσταντίνου Βαγενά, Τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

Η κατάλυση της σύνθεσης της Ύλης από νετρίνα με καταλύτες τα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια

10:20-10:50

1η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Καινοτόμες συνθετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη λειτουργικών δισδιάστατων υβριδικών υλικών για καταλυτικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και βιοϊατρικές εφαρμογές

Δημήτριος Γουρνής, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Μηχανικής των Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

10:50-11:20

2η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Η εκλεκτική υδρογόνωση της φουρφουράλης σε μονοατομικούς καταλύτες και Ατομικά διεσπαρμένα κράματα Pd και Cu

Γεώργιος Κυριακού, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

11:20-12:00

Διάλειμμα για Καφέ  και Επίσκεψη Αναρτημένων Εργασιών

12:00-12:30

3η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Σύνδεση χημείας ατελειών και οξειδοαναγωγικής συμπεριφοράς περοβσκιτών (LaSr)BO3 (B=Mn, Fe) σε διεργασίες χημικής ανάδρασης

Βασίλειος Ζασπάλης, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

12:30-12:45

Effect of H2 partial pressure on the carbon path of methanation reaction on Co/γ-Al2O3 studied by transient isotopic and operando methodologies (ID:1622)

M. A. Vasiliades, N.S. Govender, A. Govender, A.M. Efstathiou

12:45-13:00

Κινητική μελέτη της πλήρους οξείδωσης πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) σε καταλύτες Co3O4 (ID:1699)

Γιάννης Γεωργίου, Νικόλαος Αποστολόπουλος, Βασίλειος Δρακόπουλος, Θεόφιλος Ιωαννίδης

13:00-15:00

Διάλειμμα

2η Συνεδρία:  Φωτοκατάλυση-Καταλυτικές Διεργασίες στον καθαρισμό του πόσιμου νερού και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Προεδρείο: Δ. Κονταρίδης, Μ. Λουλούδη

15:00-15:30

4η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Ανάπτυξη νανοκαταλυτών με βιομηχανικής Κλίμακας Τεχνολογία Flame Spray Pyrolysis (FSP): οι προκλήσεις της φωτοκατάλυσης υψηλών αποδόσεων μέσα από έλεγχο της διεπιφάνειας και του πλέγματος

Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

15:30-15:45

Self-Assembly of Thiospinel Nanocrystals into Mesoporous Networks as Hydrogen Evolution Photocatalysts (ID:1619)

E.K. Andreou, Ι. Vamvasakis, G.S. Armatas

15:45-16:00

Πλασμονικός διακόπτης με αντιστρεπτή λειτουργία σε μια διεργασία οξείδωσης αλκενίων καταλυόμενη από το σύμπλοκο LMnII (ID:1627)

Α. Γεμενετζή, Κ. Μουλαράς, Ι. Δεληγιαννάκης, Μ. Λουλούδη

16:00-16:15

Μελέτη των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων και της Φωτοκαταλυτικής Δραστικότητας νανο-φύλλων Γραφιτικού Νιτριδίου του Άνθρακα (g-C3N4) (ID:1646)

Σ. Στέφα, Μ. Ζωγραφάκη, Μ. Δημητρόπουλος, Γ. Πατεράκη, Κ. Γαλιώτης, Γ. Κυριακίδης, Μ. Κονσολάκης, Β. Μπίνας

16:15-16:30

Αποδόμηση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα συνδυάζοντας τις τεχνολογίες ψυχρού πλάσματος και φωτοκατάλυσης (ID:1659)

Ο. Ντολίνσκι, Χ.Α. Αγγελόπουλος

16:30-17:00

Διάλειμμα για Καφέ και Επίσκεψη Αναρτημένων Εργασιών

3η  Συνεδρία – Παραγωγή/Αποθήκευση Η2

Προεδρείο: Α. Ευσταθίου, Μ. Γούλα

17:00-17:30

5η Ομιλία Επίσημου Προσκεκλημένου

Η εθνική στρατηγική για το υδρογόνο και ο ρόλος της κατάλυσης στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα

Γεώργιος Αυγουρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

17:30-17:45

Ροφητικά ενισχυμένη ατμοαναμόρφωση CH4 προς παραγωγή Η2: Διερεύνηση μεθόδων εντατικοποίησης του σταδίου αναγέννησης (ID:1691)

Θ. Παπαλάς, Α. Ανζταράς, Α. Λεμονίδου

17:45-18:00

Επίδραση της φύσης του μετάλλου και του φορέα, στην ενεργότητα και τον μηχανισμό της αντίδρασης της ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου σε υποστηριγμένους μεταλλικούς καταλύτες (ID:1647)

Α. Ανδρουλάκης, Ι. Γεντεκάκης, Π. Παναγιωτοπούλου

18:00-18:15

Καταλύτες Ni και Ru διεσπαρμένοι σε φορείς μικτών οξειδίων CeΟ2/MΟ (M: Mg, Ca, Sr, Ba) για την αντίδραση της ξηρής αναμόρφωσης CH4 προς αέριο σύνθεσης (ID:1686)

Π. Μαλλής, Χ. Τρακουτός, Γ. Μπάμπος, Δ.Ι. Κονταρίδης

18:15-18:30

Χαμηλής θερμοκρασίας αναμόρφωση της μεθανόλης με ατμό σε τροποποιημένους καταλύτες CuZnΜOx (ID:1689)

Κ. Παπαγεωργίου, Γ. Παπαβασιλείου

18:30-18:45

Μελέτη της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου και του LPG με ατμό σε καταλύτες Rh/MxOy-Al2O3 (M: Ti, Y, Zr, La, Ce, Nd, Gd) (ID:1640)

Α. Κόκκα, Θ. Ραμαντάνη, Ι. Γεντεκάκης, Π. Παναγιωτοπούλου

18:45-19:00

Παραγωγή αερίου σύνθεσης μέσω της αντίδρασης της ξηρής αναμόρφωσης του μεθανίου παρουσία ενισχυμένων καταλυτών νικελίου με σπάνιες γαίες (La3+, Pr3+, Sm3+ και Ce4+) (ID:1665)

Γ.Ι. Σιακαβέλας, Α. Γεωργιάδης, Α. Τσιότσιας, Ν. Δ. Χαρισίου, Μ. Γούλα

19:00-19:15

Καταλυτική παραγωγή-Η2 μέσω αφυδρογόνωσης του HCOOC με χρήση μοριακού καταλύτη Fe κινητοποιημένου σε σίλικα (ID:1631)

Γ. Κούτσικου, Μ. Σολακίδου, Μ. Λουλούδη

19:15-19:30

Επίδραση της προσθήκης ευγενών μετάλλων σε καταλύτες βασισμένους σε χαλκό-ψευδάργυρο για την παραγωγή υδρογόνου από τη μεθανόλη (ID:1657)

Κ. Καππής, I. Παπαβασιλείου, G. Słowik, M. Kuśmierz, W. Gac, Γ. Αυγουρόπουλος

Τέλος εργασιών 1ης ημέρας

To top